آگهي مزايده فروش شناور(نوبت اول)

شــركت كشــتيراني كيش در نظر دارد تعداد ســه فروند شــناور ناوگان تحت مالكيت خودرا از طريق مزايده، بفروش برســـاند.

متقاضـــيان ميتوانند جهت دريافت اســـناد مزايده به ســـايت ir.kssc.www و نيز ir.mana.www مراجعه و پيشــنهادات خود را ظرف مدت ١٠ روز از تاريخ انتشــار اين آگهي به دبيرخانه شركت كشتيراني كيش به نشاني، كيش، ميدان خليج فارس، بلوار ايران، مجتمع اداري پارس، بلوك١٦ طبقه دوم كد پستي ٧٩٤١٧٩٨١٨٥ ،ارسال نمايند. و در صورت نياز با شماره تلفن ٠٧٦٤٤٤٢١٧٦٨ داخلي ١١٣ و ٠٩٣٤٧٦٩٨٢١٢ تماس حاصل فرماييد.